Login Form

LiveChat

Deltagaröverenskommelse

§ 1
Deltagaren har rätt att tillrättavisa andra deltagare om deltagaröverenskommelserna. Märker en deltagare att deltagaröverenskommelserna inte följs av någon annan deltagare så skall detta rapporteras till arrangören eller närmaste chef.

§ 2
Deltagaren skall uppfylla ålderskravet på minst 18 år.

§ 3
Svensk lag gäller.

§4
Ingen alkohol eller narkotika tillåtet.   

§ 5
Lyssna och följ direktiv från arrangören, medarrangörer och chefer.

§ 6
Medhava alltid giltig fotolegitimation.

§ 7
SSMG kan ej hållas till svars för följande:
- Skada på all typ av egen medförd utrustning.
- Snatteri, Stölder och förluster under spel.
- Personskador.
- Sjukdom.
- Kriminella handlingar.
- Skadegörelse

Deltagaren medverkar på egen risk på SSMGs evenemang. Det är alltid deltagaren som är ytterst ansvarig för sina handlingar. SSMG uppmanar dig till att ha en försäkring som säkerställer dig som individ på våra evenemang. Prata med ditt försäkringsbolag.

§ 8
SSMG är ej ekonomiskt ansvarig för deltagarens ekonomiska utgifter före, under eller efter spel. Deltagarens kostnader utöver deltagaravgiften åligger deltagaren.

§ 9
Som deltagare är jag medveten om och accepterar att jag som deltagare spelar på privat mark i hela spelområdet.

§ 10
Deltagare får ej göra upp en öppen eld i något syfte. Endast, fältkök och kamin får användas. Undantag gäller i nödsituation.

§ 11
Deltagare får ej orsaka skadegörelse. Knäcka grenar och såga ner träd är förbjudet.

§ 12
Icke nerbrytbart material får ej lämnas i naturen. Det som kvarlämnas skall ha en nerbrytningstid på max 6 månader. Detta gäller även ammunition.

§ 13
SSMG återbetalar deltagaravgiften endast vid Force Majeure. Avgifter som är relaterade till återbetalningen åligger deltagaren. SSMG tar inte ut någon kostnad för återbetalning.


§ 14
Deltagaren accepterar att uppgifter sparas enligt personuppgiftslagen och datalagen när deltagaren anmäler sig. SSMG framför aldrig några uppgifter till tredje part. Uppgifter som sparas är till för kommunikationen mellan SSMG och deltagaren enbart.

§ 15
Deltagarens anmälan till SSMG evenemang är endast giltig efter genomförd betalning. Deltagaren kan aldrig reservera en plats på förhand utan att erlägga anmälningsavgiften. Deltagarens plats är säker när betalningen har noterats av SSMG.

§ 16
Deltagaren accepterar genom sin medverkan att militär disciplin förekommer på SSMGs militärsimulerade evenemang. Deltagaren skall följa order från både högre chef och arrangör, samt uppföra sig föredömligt inför andra deltagare.

§ 17
Vid vapenvägran, tjänstgöringsvägran, ordervägran, plikotrogenhet, intressebrist, lathet, illvilja eller annan icke skälig anledning till att delta i verksamheten, skall deltagaren tydligt anmärka sig själv som träffad, göra patron ur på samtliga egna vapen och frånlägga sig sin stridsutrustning. Därefter anmäla sig till närmaste chef eller arrangör som åskådare tills deltagaren själv anser sig kunna uppfylla spelkraven och delta föredömligt i verksamheten.

§ 18
Arrangören och Deltagaren är alltid skyldig till att uppträda representabelt mot andra deltagare och utomstående. Deltagare på SSMG evenemang som uppträder uniformerat med eller utan vapen är helt införstådd i att deltagaren representerar något som lätt kan uppfattas som militär verksamhet.
Deltagaren är medveten om och accepterar att han/hon representerar airsoftsporten i samhället och bär ett individuellt ansvar. På SSMG evenemang skall deltagarens uppträdande alltid vara föredömlig mot andra deltagare och utomstående.

§ 19
Som deltagare får du ej motverka airsoftsporten under SSMG evenemang på ett negativt sätt. När deltagaren medverkar på SSMG spel representerar deltagaren airsoftsporten till, under och från spelområdet och bär därmed ett representativt ansvar för airsoft i samhället.

§ 20
Deltagaren godtar och är medveten om att deltagaren behöver medhava eget vatten och livsmedel för samtliga SSMG evenemang. Det finns inget som garanterar att SSMG är ansvarig för vatten och mat under ett evenemang. Dock om det finns kommer det framgå tydligt på plats.

§ 21
Deltagaren är införstådd i att han/hon bär ett eget ansvar för att ett evenemang skall bli lyckat. Arrangören kan inte ställas totalt till svars för att evenemanget skall anses som en succé.

§ 22
Deltagaren ansvarar för sin egen transport till och från spelområdet.

§ 23
Som deltagare på ett SSMG evenemang är jag skyldig till att ge de som deltar och anmält sig som chef till en fraktion en chans att utvecklas och få vara chef. Även om jag inte är överens med chefens beslut eller inte tycker lika så skall deltagaren vara ödmjuk och tillmötesgående. Har man själv som deltagare gjort ett medvetet val och frånsagt sig rollen eller inte valt att vara chef från början, så skall man vara ödmjuk och tolerant mot de som väljer att vara chef.

§ 24
Jag som deltagare godtar att om jag bryter mot något utav ovanstående paragrafer ligger det till grund för att jag som deltagare kan få avbryta verksamheten och lämna spelområdet.