Login Form

LiveChat

Deltagandet/din medverkan på våra spel sker helt och hållet på egen risk. Arrangören friställer sig från allt ansvar för personskador, materiella skador och/eller förluster. Din medverkan på, av oss arrangerade spel intygar att du har accepterat och förstått dessa regler.

Tips! Ha alltid med dig en utskriven kopia av spelreglerna i din uniform.

ÅLDER
Minst 18 års för att på något sätt deltaga i spelet SSMG spel.

SKYDDSGLAS
Ögonskydd skall bäras under hela spelet.

KULOR
Måste vara biologiska kulor till automatvapen, prickskyttevapen är ett undantag. Vi är rädda om naturen!
Bioval samt BBBMax eller så kallade glaskulor är förbjudna.

VÄG 205
Denna väg går mellan Laxå och Askersund genom spelområdet (se en karta).
På denna väg får ej väpnade strider förekomma. Handhavande av vapen skall vara diskret.
Det passerar alldeles för mycket civila fordon här för att det skall vara hanterbart. Därför skall vi agera extra ödmjuk inför vår omgivning på denna väg.
Blir du beskjuten på denna väg ropa ”Avbryt!”.
Det är förbjudet att använda vägen i transportsyfte från norr till södra delen av området och vice versa in-game. All förflyttning skall ske inne på områdets grusvägar.

Venavägen och Nyhammarvägen
På denna väg får ej väpnade strider förekomma. Handhavande av vapen skall vara diskret. Blir du beskjuten på denna väg ropa ”Avbryt!”.

Spjuthult
Passage genom Spjuthults får ej ske. Denna väg är stängd under spel. [Se karta]

UNIFORM
Varje grupp anmäler sig via hemsidan och specificerar vilken sida de ska spela på och följa uniformskraven utefter den fraktion man anmält sig till.

FLYGPLAN
Flygmoment under ett storspel kan helt utebli vid händelse av dåligt väder. Det är piloten som avgör om han kan flyga eller inte.
Flygplan räknas som utskjutet efter det är belyst med Blå laser i minst 5sec. Piloten markerar nerskjutningen med vingtippning (fram o tillbaka) upprepade gånger. Får ej belysas under start och landning. Det skall vara uppenbart att det är SSMGs deltagarflyg innan det belyses.

Målutpekning från marken till flygande flygplan skall göras med grön laser som riktas rätt upp mot himlen för upptäckt. Sedan markeras anfallsriktningen med pendelrörelse åt det hållet anfallet skall utföras från luften. Snabb pendelrörelse betyder att anfallet skall ske nära laserpunkten (inom 100m) långsam pendelrörelse betyder större avstånd (ca. 100-300m). Eller vid fri sikt så belyses det objektet som skall bekämpas.

Det är förbjudet att med vapen:
- Sikta mot flygplan.
- Skjuta mot flygplan.
- Att på något sätt påverka flygplanen fysiskt.
Det är piloten som är Chef för flygmaskinen. Tar ett flygplan skada försätts det omedelbart med flygförbud och kan kosta tusentals kronor.

SSMGs Särskilda Prickskytte regel
Spelare under ett evenemang kan utsättas för prickskytteverksamhet upp till 1500m räckvidd och slås ut, utan att bli träffad av en BB. Dessa prickskyttemoment regleras av SSMG med en pyroteknisk urladdning som simulerar ett skott från en kal. 12,7mm prickskyttegevär. Prickskytten väljer ett mål och samordnar anfallet med SSMG. Denna typ av verksamhet är mest betrodd till spelare i fraktion fyra och fem för att ge dem en realistisk prickskytteuppgift. Denna uppdragsform är oftast avsedd objekt av högt värde, såsom fordon och chefer. Mål / deltagare som har utsatts för denna form av undanröjning beläggs med respawn tid på en timme. se upp!


STRIDSBÅT
* Lyser lanternerna (rött, grönt, vitt) på båten så är den off game.
* Skjut ej på båt med BBs.
* Båt-respawn plats är alltid en Ö eller vid fastlandet.
* Stor båt skjuter ut mindre båt automatiskt inom 50m. Storleken är mätt i båtlängd. Varningskott i vatten är lika med träff från större båt.
* Båtchefen är alltid föraren, det som sägs av båtchefen gäller.
* Det är inte tillåtet att kliva på RIB uppblåsbara tuber.
* Håll alltid låga ställningar i båten.
* Du får inte ilasta eller urlasta båten utan båtchefens tillstånd.
* I båten skall alltid vapnet vara säkrat – ingen kula i loppet. Undantag vid stridsberedskap. Då skall alltid pipan peka utåt. Båtchefen beordrar stridberedskap.
* Inga vassa föremål tillåtna.

PILOTER
OBS! Piloter räknas som icke deltagare i spelet. Om de inte klart och tydligt bär ett deltagarmärke.

FALLSKÄRMSHOPPARE
Det är förbjudet att skjuta eller sikta på fallskärmshopparna medan de är luftburna. Då de har landat är endast enstaka enkelskott tillåtet. OBS! Ingen automateld mot Fallskärmshoppare. Fallskärmshoppare som deltar på SSMG spel och hoppar i samband med ett spel skall följa fallskärmssportens regelverk tills hopparen har landat och tagit av sig fallskärmen. Därefter går personen under SSMG och airsoftens regelverk.

DYKARE
Som dykare i SSMG spel måste du minst ha ett enstjärnigt CMAS dykarcertifikat eller likvärdigt. Samt att du skall ha genomfört minst en dykning det senaste året. Dykare är alltid skyldiga till att känna till de senaste säkerhetsföreskrifterna relaterade till dykning och sitt certifikat. SSMG arbetar i samråd med SSDF. Dykare får ej påverkas fysiskt under dykning.
Under dykning räknas till:
1…När de är under vattenytan.
2…Längre än 10m från strandkanten/vattenlinjen.
3…Eller om de befinner sig i djupare vatten (stående) än midjehöjd och högre.
4…Är det långgrunt och vattennivån är i midjehöjd eller lägre, men dykaren är längre än 10m från stranden/vattanlinjen så är det tillåtet att agera mot dykare.

Lyfter en dykare en arm ovanför huvudet så betyder det träff eller avbryt. Dykare som står i vatten får endast bekämpas med enkelskott eller treskottsspärrad eldskur. Automateldbekämpning endast då dykaren befinner sig på land.

Det är förbjudet att använda ammunitionseffekt i vatten och mot dykare...t.ex. knallskott osv. Glöm inte att ljudets hastighet är ca. 1500m/s i vatten jämfört med ca. 340m/s i luft. Hörselskador kan uppstå på mycket långa avstånd i vatten.

ACCF
Uniform: Finns inga begränsningar på kamouflage eller blandning. Däremot när man är uniformerad inom ACCF är det obligatoriskt att bära ett Vitt armband runt vänster handled som indikerar att man tillhör fraktionen. Blir du tillfrågad av fienden att visa upp vänster handled är du skyldig till att följa den instruktionen. Alternativet som tillåts är att du bekämpar vederbörande som frågar och inte behöver visa upp handleden.

Civil klädsel: Vid bärande av civil klädsel skall alltid Vit armbindel bäras på vänster arm väl synlig. Bär man inte vit armbindel är man off game. Detta är extra viktigt eftersom vi har andra civila i området. De får ej av misstag beblandas med verksamheten.

P.O.W. (krigsfångar)
Som krigsfånge är det viktigt att rollspela. Desto mer du bjuder på dig själv, desto mera trovärdig blir situationen. Använd dina skådespelartalanger för att underlätta. Lev dig in i rollen om hur det egentligen skulle vara att bli tillfångatagen.
* Krigsfången skall alltid följa verbala instruktioner.
* Du måste alltid försäkra dig om att krigsfången förstår att vederbörande är krigsfånge.
* Du måste alltid säga SE: ”Du är nu krigsfånge” – ENG: ”You are now a prisoner of war”.
* Behandla en krigsfånge alltid som du själv skulle vilja bli behandlad som krigsfånge.
* Den som tar fånge måste alltid ta reda på om krigsfången har några medicinska hinder. Vissa spelare kan vara i behov av livsviktiga mediciner som t.ex. insulin.
* Krigsfången skall tilldelas ett kodord. Detta ord får krigsfången använda om vederbörande upplever orimligt obehag i samband med sitt fångenskap. Som t.ex. verbalt ofredande, mobbing eller om en fånge t.ex. behöver uträtta naturbehov, men skulle verbalt kunna kvarhållas och därmed också hindras. Kodordet finns till för att undvika missförstånd. Exempel på kodord: ”Banan”. Säger krigsfången kodordet så skall alla moment avbrytas och en diskussion off game hållas.
* Fången gör själv patron ur på samtliga egna vapen då momentet inleds och ansvarar själv för sina vapen.

EJ TILLÅTET:
- Du får inte fysiskt frihetsberöva en person (binda armar, ben), enbart muntlig frihetsberövning tillåtet.
- Den som tar krigsfånge är också fullt ansvarig för krigsfången.
- Du får max hålla en krigsfånge i 2 timmar. Därefter måste du släppa fången max 1000m från egna förband. Har du inte dragit nytta av vederbörandes fångenskap under denna tidsperiod, så är sannolikheten liten att du kommer göra det.
- Du får inte utföra fysisk maktutövning mot en krigsfånge (slå eller beröra i avseende att skada).
- Du får inte frånta krigsfångens personliga egendom så som identitetshandlingar, mobiltelefon, kläder, skor, mediciner eller andra tillbehör som finns i fickorna.
- Du får inte neka en krigsfånge mat och vatten.
- Att lämna en krigsfånge ensam eller obevakad.
- Skenavrättningar.
- Krigsfången får ej skjuta sig själv för att gå off game och därmed återgå till sin fraktion.
- Att tillta flykt i samband med användning av kodord.

TILLÅTET:
- Du får frånta krigsfången, vapen, ammunition och stridsutrustning.
- Det är tillåtet att beordra krigsfången att hålla händerna bakom ryggen för att simulera bakbunden.
- Det är tillåtet att lägga ögonbindel på krigsfånge. Men då skall person handledas på sådant sätt att vederbörande inte kan komma till skada.
- Det är tillåtet att visitera en krigsfånge i samtycke med fången. En kvinnlig krigsfånge får enbart visiteras av en annan kvinna. Finns ingen kvinna till hands skall krigsfången på eget initiativ frånlämna sig dold stridsutrustning och in game handlingar.
- Du får verbalt implementera din vilja på krigsfången för att få reda på så mycket information som möjligt eller den information du önskar få från krigsfången.
- Olika former av förhörsteknik och underrättelseinsamling är tillåtet.

Utlåtande Krigsfången:
Som krigsfånge inser jag och accepterar att detta är ett moment i spelsammanhanget. Det innebär att som fånge övergår du i en annan roll i spelet. Där din fraktion inte längre är din huvudsyssla. Som krigsfånge skall du anpassa dig till situationen och spela med. Du skall ej lämna krigsfångtjänsten av orimliga skäl som t.ex. att du inte längre tycker det är roligt och där med sabotera för andra medspelare som kanske har ansträngt sig jätte mycket för att få tag på just dig. Som krigsfånge skall du ta hänsyn till situationen med allt vad det innebär och visa god spelvilja.

CIVILA
Rikta aldrig ett vapen mot en civil. Vi lever i dag i ett internationellt samhälle där folk kan ha erfarenhet från verkliga väpnade konflikter. Effekten av detta kan ha oanade konsekvenser. Eftersträva att undvika civil kontakt.
Glöm inte! Ser de civila dig, så gör förmodligen din spelande fiende också det.

På grund av allemansrätten kan vi ej hindra att civila vistas på området trots att vi hyr marken för spelet. Undvik kontakt med civila. Tror ni att de kan komma in i en strid, blås då antingen av spelet (genom att skrika "AVBRYT") om det är bråttom, eller om det är lugnt i området gå fram till de civila och berätta vilka ni är och vad som pågår. De flesta civila brukar uppskatta den informationen. Bemöt alltid civila med en vänlig ton. Har ni problem, så kontakta spelledningen eller eventuellt avbryt spel i området.

STRID
Det är ej tillåtet att lobba/kasta plast mot varandra mållöst en längre tid. Har du skjutit mer än två magasin från samma stridsställning så har du legat för länge. Då är det dags att ta ett beslut och röra på sig. OBS! gäller ej personal i försvarsställning och skydd av objekt. En strid får inte bli stillastående längre än en minut. Framryckning eller Tillbakaryckning måste ske senast efter en minut. Striden måste avslutas - antingen genom att rulla över och slå fienden eller dra sig tillbaka till närmaste överenskomna ÅSA (återsamlingsplats). Detta är gruppchefens beslut. Gruppchefen styr striden. Vid strid ihop med mer än en grupp är det plutonchefen med gruppcheferna som styr striden.

GRUPPERINGAR
Varje grupp måste ha en signalist (med radio eller mobil). Varje grupp måste ha en gruppchef och en stf. gruppchef.
Vid sammansättning av två eller flera grupper måste en tillfällig plutonchef utses.
Det är grupperna som bestämmer vem det skall vara. Vid separation av grupperna upphör plutonchefsrollen.
Detta gäller alla inblandade parter. Allt mindre än fyra personer går under punkten ”tillfälligt sammansatta grupper” i regelverket.

Tillfälligt Sammansatta Grupper
Vi lämnar ingen utanför! TSG-grupper finns till för att alla skall kunna vara med. Även de som inte har en hel grupp. Som deltagare på detta spelet godtar du bildandet av TSG-grupper. Andra kamrater som inte har lyckats anlända med en hel grupp skall kunna delta.

SKARP SKADA
Vid en verklig skada skall kontakt med ledningen upprättas. Där finns utbildad sjukvårdspersonal samt ambulans kan kallas till platsen. Är det akut ring 112.

RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
-
Du har inga rättigheter att vistas på; inhägnat området, naturreservat, särskild avgränsad mark, tomt ytor, odlad mark, inne eller direkt utanför bostäder. Dessa regler gäller om inget annat sägs.

Du som enskild deltagare är skyldig att känna till alla spelregler innan
spelet börjar. Att under spelet hävda att man inte visste är oacceptabelt
och ansvarslöst mot din omgivning och dina medspelare. Du skall också
noggrannt tagit del av den information om spelet som skickas till dig.
För när spelet börjar är det för sent att ställa frågor.
Läs alltid spelreglerna strax innan du åker ut på ett spel!

UTSKJUTEN
Rollspela! Skrik "markerad" eller "träff" ”arghh” fungerar också. Vid träff är man ute ur spel. Får inte prata med andra och berätta vart man blev skjuten från. Ha gärna en synlig duk eller keps med tydlig färg som markerar att du är utskjuten så folk inte fortsätter skjuta på dig.


MEDIC
Kommer inte finnas några medics, man går till närmaste UPK eller bestämd respawnplats på kartan och inväntar på att resten av gruppen ska återsamlas och hämta dig.

RESPAWN
Om hela gruppen blir utskjuten, gå till närmaste UPK eller bestämd respawnplats. Man får inte gå till samma UPK som fienden. Tio minuter efter hela gruppen är återsamlad är Ni i spel igen.

Respawntid BBs man mot man: 10min
Respawntid fordon M203 och klapp: 15min.
Respawntid fordon träffad av AT12 system: 30min (för fordon och spelare)
Respawntid fordon av IED: 30min (för fordon och spelare)

Respawntid reparationsfordon 30min.
Respawntid från att kört över en mina: 60min. (fordon och spelare)
Respawntid SSMG prickskytteträff 60min. (fordon eller spelare)

OBS! Om det är strid i närheten avvakta eller gå till en annan UPK,
OBS! Man får inte spawna under strid eller in i samma strid som man precis var inblandad i.

VAPENTRÄFF
Vapnet blir obrukbart tills striden är över. Side arm går bra att använda.
Kamraters vapen går bra att använda.

VAPENKLASSER OCH DERAS MAX. TRIM
Kommer inte ha någon chroning innan spel.
Ha sunt förnuft tänk på vad du har i bössan.

TRIMGRÄNSER, VSAFs trimregler gäller:

 

Klass

Säkerhetsavstånd

0.20 m/s

0.25 m/s

0.28 m/s

0.30 m/s

0.34 m/s

0.43 m/s

0.45 m/s

CQB

0m

100.0

89.4

84.5

81.6

76.7

68.0

66.6

Auto A

5m

115.8

103.6

97.9

94.6

88.8

79.0

77.2

Auto B

10m

132.6

118.6

112.1

108.3

101.7

90.4

88.4

Semi

20m

158.5

141.8

134.0

129.4

121.6

108.1

105.7

Bolt A

30m

182.9

163.6

154.6

149.3

140.3

124.7

121.9

Bolt B

40m

213.4

190.8

180.3

174.2

163.6

145.5

142.2

 

Trimgränser under nattspel (21.30-05.30):
Endast vapen upp till klass Auto B.

SÄKERHETSAVSTÅND
Sunt förnuft! Vid korta avstånd skjut enkelskott och på okänsliga ställen, såsom ryggsäck, väst, ben, eller använd pistol.

Pangregel används ej!


MAGASIN FÖR KARBIN OSV

Obegränsat antal standardmagasin får bäras med.
Midcap ska laddas med MAX 80 kulor/magasin!
Trummagasin på vanliga karbiner är förbjudet!
Hicap förbjudet!


MAGASIN FÖR UNDERSTÖDSVAPEN
Understödsvapen får använda standardmagasin och lådmagasin.
Lådmagasin får innehålla max 1500 kulor
Hicap är förbjudet!

MAGASIN för Prickskyttar/Skarpskyttar
Max 10 kulor för Prickskyttar.
Max 30 kulor för Skarpskyttar.


KULBEGRÄNSNING
Fritt antal kulor får medföras i ryggsäckar tillsammans med mat, sovsäckar och allt annat som skall med ut i skogen, men kanske inte släpas på under hela tiden. D.v.s. när man dumpar lägerutrustningen skall man även lämna extrakulorna.
Max 1000 kulor oladdat per grupp får tas med utan att ni bär på ryggsäckarna.


MINERING OCH FÖRSÅTMINERING
Skall bestå av knalleffekt.
Alla inom en radie av 3 meter från knallen räknas som träffade.
Måste monteras under knähöjd!
Ej tillåtet med kulor! (Detta pga. risken för skador på civila i området och skador på hundpatruller!)
Måste godkännas av oss.


FÖRSVARSLADDNING (Avfyras via kontroll!)
Ska användas med kulor. Får endast avfyras vid klart synfält!
Måste godkännas av oss.


LARMMINOR
Ska ej bestå av knall. "Trum"-slaganordningar är ok.
Överfallslarm används med fördel som larmminor. Dock skall högtalarhålen tejpas över med ett varv eltejp eller motsvarande för att ta udden av ljudnivån.
Larmminor (RS & andra med höga ljud) skall monteras på minst 4 meter höjd!
Måste godkännas av oss.


HANDGRANATER OCH RÖK
Ska alltid godkännas av oss!
Handgranater som smäller är ej tillåtna.
Rök måste godkännas av arr.
Får ej användas på Laxå flygklubb

Mtrl och effekter som kan vara upphov till brand skall endast användas under uppsyn. Resultatet av effekten skall följas upp av verställande person. Som också är ansvarig för effekten och resultatet.
Användnig av rökgranater skall endast ske på Grus, sand, grusväg mosse eller myr.


SUNT FÖRNUFT
Ofta dyker det upp situationer som inte omfattas av en regel. Då är det du personligen som avgör hur det skall bli. Vid dessa tillfällen är det viktigt att du har ett gott omdöme.

SKJUTFÖRBUD
* Mot person bäranda av blå basker tillhörande SSMG.
* Mot funktionärer, funktionär med lysväst.
* Mot personer som du är tveksam till om de är ingame.

Övrigt att tänka på!
Sikta eller skjut inte mot någon som inte bär skyddsglasögon. Även om de är med i spelet.


NATURSKYDDSOMRÅDEN
Kommer vara markerade på kartan. Absolut förbjudet att vistas på eller i direkt anslutning till området!


BASPLATSER
Om en bas är bekämpad mer än tre gånger skall all personal omgruppera och falla tillbaka med hela basen till en ny plats. Var denna plats är avgör plutonchefen. Detta innebär att hela fraktionen måste förflytta sig med allt de har. Efter tre omgrupperingar upphör fraktionen att existera.

Om du slår ut en hel bas måste du rapportera det till arrangören.

Ett tomt basläger kan fortfarande Tas och slås ut av andra fraktioner.

Ingen basplats får lämnas helt obemannad om personal är i basen eller att det finns personlig utrustning. Fraktionens egendom så som tält, fordon, personlig utrustning och vilande personal måste ständigt vara bevakad/skyddad alltid.

Tält med kamin skall alltid ha en eldvakt och roterande eldpostlista uppgjord om kaminen används.

Om en väg leder till en fraktions basplats, skall den vägen vara bevakad med en väg post. Minst två man skall bemanna denna vägposten. En vägpost får inte lämnas obemannad. Andra civila utanför spelet kan bruka vägen. Vi kan inte blockera en väg och lämna den utan uppsikt.


VÄGPOSTER OCH VÄGSPÄRRAR
*En väg får aldrig blockeras såpass mycket att det inte går att komma fram.
*En vägspärr får aldrig lämnas obemannad. Det finns civila bilar i området.
*Det skall finnas en post 1:a och post 2:a alltid. Post 1:an står på vägen och post 2:an ligger i eldställning vid sidan av och agerar understöd för post 1:an.

*Post 1:an räknas som en vägspärr, eftersom soldatens fysiska kropp utgör ett hinder.
*Lägg aldrig en vägspärr i en kurva med skymd sikt. Det kan vara förenat med livsfara.
*Låna en varningstriangel om möjligheten finns och sätt ut den 100m framför vägspärren.
*Upphör vägspärren skall platsen återställas till ursprungsskicket.
*Nattetid skall vägspärren vara markerad väl synlig med lightstick i samma färg som spelfordonen använder inom egen fraktion.
*Du har ingen tillåtelse att upprätta vägspärrar eller check points på asfaltvägar.

OTILLÅTNA AVVIKELSER
Du får inte lämna spelområdet för att återhämta dig. All vila skall göras i spelet, inne på angivet spelområde.

Du får inte avbryta ett spel innan spelstop och åka hem utan att meddela arrangören.

FORDONSREGLER (regeln tillfälligt avstängd)
Fordon inom NATO, EFAF och SWEFORCE kan ej respawn:a utan assistans. Ett särskilt reparationsfordon måste tillkallas till platsen för att det egna fordonet skall åter kunna sättas i bruk. Mek.fordonsuppgiften är ett roterande schema fördelat på alla spelfordon inom fraktionen. Var tredje timme löser man av varandra. Avlösningen sker genom sms eller telefonsamtal till den som står på tur. Ett schema med registreringsnummer, mobilnummer och tjänstetid till reparationsbilarna skall upprättas i egen bas innan spelstart. Det är hela fraktionens ansvar att detta blir utfört.
Reparationsfordonet kan reparera sig själv genom respawntid.

Utskjutna fordon får ej köras, utan måste ställas med öppen motorhuv på den platsen där den blev bekämpad och förbli där tills reparationsfordonet har anlänt till platsen. Tiden för respawn börjar när mek.fordonet är på plats.

Alla reparationsfordon skall ha en flagga i färgen lila på taket utöver sin vanliga fraktionsflagga. Denna flagga symboliserar: ”Reparationsfordon i tjänst”.

Respawntid för vanligafordon 15min.
Respawntid för reparationsfordon 30min.

Fordonsflaggor
NATO – alla fordon skall vara märkta med Blå eller NATO flagga
EFAF - alla fordon skall vara märkta med Röd flagga
ACCF - alla fordon skall vara märkta med Vit flagga
SWEFORCE- alla fordon skall vara märkta med Gul eller Svensk flagga.
FN - alla fordon skall vara märkta med Grön eller FN flagga.

Fordon måste vara godkända av arr innan spel.
De ska ha en synlig flagga på taket som markerar att fordonet är ingame. Flaggan skall vara den högsta punkten på bilen.
(NATO, EFAF, SWEFORCE skall det finnas en flagga i varje fordon i färgen Lila för uppgiften som reparationsfordon.)
Maxfarten är 40km/h.

Fordon nattetid:
Alla fordon skall vara märkta med en lightstick i samma färg som flaggan. Lightsticken skall vara fastsatt på flaggstången väl synlig. Lightsticken skall också vara den högsta punkten på bilen.
NATO – Blå lightstick
EFAF – Röd lightstick
ACCF – Vit lightstick
SWEFORCE – Gul lightstick
FN - Grön lightstick
OBS!
Ser du ingen lightstick eller flagga så är det förbjudet att agera mot ett fordon.

Stoppa spelfordon:
Genom att placera ut granris eller annan grön vegetation i båda hjulspåren på en grusväg (gäller ej asfalt) i en ca 50x50cm kvadratisk form. Knäck ej grenar från träd, använd det du hittar på marken. Packa heller ej upp en vegetationsbädd på vägen, använd bara så mycket grönt så att det klart och tydligt syns att det är gjort av en människa. Detta symboliserar ”väg minerad”. För spelfordon är det obligatoriskt att stanna vid varje tillfälle för att röja bort mineringen. Bortröjningen görs enkelt genom att någon från fordonet avlägsnar vägmineringen på enklaste sätt. Kör fordonet över mineringen/det gröna är det som utskjutet. Fordon får backa bort från minering utan att röja det och köra en annan väg. Ser du som deltagare att spelfordon missbrukar denna regel skall du ta reg. nr. på bilen och rapportera det till spelledningen.

Istället för grön vegetation går det bra att använda färgglad frisbee eller papperstallrikar som syftmina eller drag mina med tråd.

OBS! Det går ej att skjuta ut ett fordon genom att skjuta med automatvapen på bilen. För att skjuta ut en bil krävs:
- Att du går fram till bilen och klappar med handflatan två gånger på motorhuven och säger ”Out!”
- Att du skjuter med en airsoft M203, RPG, AT12 systemet, SSMG sniper system eller annan pansarsimulerande vapen som skjuter BB.
- Eller att bilen har kört på minan.
-
Särskild regel:
Det är tillåtet att boxa in ett spelfordon. Är ett spelfordon på väg mot en vägminering så är det tillåtet att lägga minering bakom fordonet på samma vis som det står ovan i syfte att hindra fordonet från att backa ifrån platsen.

Polisen är alltid informerad om om spelet.

Visa hänsyn till djur och natur.

Skräpa inte ner! Allt icke nerbrytbart skräp skall medtages i ryggsäcken och slängas i sopsäck. Finns i anslutning till spelet.

Eldningsförbud är utfärdat i området – endast fältkök är tillåtet.

Avverkningsförbud gäller. Det är förbjudet att knäcka grenar eller såga ner träd enligt markägaren.

Stora naturbehov ska ni göra i en grävd grop som sedan grävs igen!

SSMG IED (Improvised Explosive Device) Regler
En SSMG IED är en pyroteknisk urladdning vid ca. 145-150db. Görs alltid manuellt av en skytt - dagtid bruk endast av säkerhetsskäl.
IED är alltid riktad bort från målet med hinder mellan målet och IED av säkerhetsskäl.
En IED är 99% av alla gånger avsedd för fordon och i samhörighet med vägar.

- Fordon (alla typer) som är utsatta för en IED elimineras direkt, inklusive all personal ombord.
- Du vet att en IED gäller dig när explosionen sker ca. 90 grader åt vänster eller höger om ditt fordon. Om IED detonerar framför eller bakom dig gäller det förmodligen inte din bil.
- Respawn tid för IED träff 30 minuter.

SSMG AT12L (GRG) och AT12S (RPG) regler. * Fara Varning - Grön laser *
Dessa är mänskliga (axelskytt) opererade vapensystem/markörsystem för fordons- och pansar eliminering. Personal som använder AT12L och AT12S systemet måste uppfylla, genomföra och klara kraven på grundläggande utbildning av SSMG. Operatörerna är personligt tilldelade dessa vapensystem. AT12 Systemet är endast och får endast användas av utbildade operatörer. Andra användare är strängt förbjudna att använda markörsystemen utan utbildning.

- Fordon (alla typer) som utsätts för AT12 systemet elimineras direkt, inklusive all personal ombord.
- AT12 markörsystem pekar det berörda fordonet med grön laser i mörker. Skytten tränas för att säkert använda lasern.
- AT12 systemet får brukas dygnet runt.
- Säkerhetsavstånd 50m.